Kaynak yazarken nelere dikkat etmek gerekir?

104 gösterim
14 Mayıs 2012 misafir sordu
15 Mayıs 2012 düzenledi
kaynak yazılırken dikkat edilmesi gereken hususları bana uzun olmayacak şekilde yazar mısınız?

2 Cevap

0 oy
4 Haziran 2012 misafir cevapladı
1. Kitaplar
Bir kitabı dipnotta ilk kez tanıtırken onun hakkında Ģu bilgiler verilmelidir: Yazar adı soyadı, kitap adı ve yayın bilgileri.

İlk harfleri büyük olacak Ģekilde adı soyadı yazılır. Metinle ilgili özel bir anlam taĢımadığı sürece akademik unvanlar yazılmamalıdır. Kitap Adı: Kitabın adı baĢlık sayfasındaki Ģekli ile italik olarak verilmelidir. Eğer biri ana, diğeri alt olmak üzere iki ayrı baĢlık varsa o takdirde ikisinin arasına iki nokta, virgül vs. konulmalıdır. Yayın Bilgileri: Kitabın basımı ile ilgili bilgileri kapsar. Yayın bilgileri verilir-ken Ģu sıra takip edilir: Cilt numarası, baskı sayısı, basıldığı yer, basıldığı tarih, sayfa numarası. Örnekler: Giovanni Sartori, Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, (çev. Tunçer Karamustafaoğlu ve Mehmet Turhan), Ankara 1993, s. 27. Fazıl Sağlam, Siyasî Partiler Hukukunun Güncel Sorunları, Ġstanbul 1999, s. 23-25. Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Metodolojisi, 2.bs., Bursa 1999, s. 161. Editörlü Kitaplarda: Editör(ler)in Adının ve Soyadı, (edt.), Kitabın Adı, Basım Yeri. Yıl. Örnek: Kemal ġenyüz (edt.), Takı Tasarımı, Ġstanbul 2004, s. 77. Editörlü Kitaptan Bölümlerde: Yazar(lar)ın Adının BaĢ harfi ve Soyadı, Bölü-mün Başlığı, Editör(ler)in Soyadı ve Adının BaĢ harfi, (edt.), Kitabın Adı, (Sayfa Aralığı), Basım Yeri, Yıl. Örnek: A.Arens, J. Loebbecke; The Audit Process, R. Elder, M. Beasley (edts), Auditing-An Integrated Approach, (141- 217), New Jersey, Prentice Hall, 2000.

2. Süreli Yayınlar
Bir süreli yayın içinde yayımlanan bir makale dipnotta kaynak olarak Ģöyle gösterilir: Yazar adı ve soyadı, tırnak içerisinde makalenin adı, derginin adı (italik olarak), cilt, sayı, ay, yıl, sayfa. Örnekler: Kemal Gözler, “Sigara Ġçme Özgürlüğü ve Sınırları: Özgürlüklerin Sınırlandırılması Problemi Açısından Sigara Yasağı”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 47, S. 1, Ocak 1990, s. 31-67. Orhan Okay, “Bitmeyen Kavga: Eski Yeni”, Dergah, Mart 1982, s. 12-13. Eğer atıfta bulunulan kaynak; tez, bildiri, bülten, rapor vs. ise yine yazar adı ve soyadı, tırnak iĢareti içerisinde makalenin adı gösterilmeli, yayımlandığı dergi, ansik-lopedi, yıllık, tez, rapor, konferans, gazete v.s. adı da altı çizili olarak verilmelidir. Aynı zamanda ilgili cilt, sayı, yıl ve sayfanın baĢlangıç ve bitiĢ numaraları da göste-rilmelidir. Örnek: Merih Öden, Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi, (DanıĢman: Prof. Dr. Ergun Özbudun), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, 1989. Paul Bohannan, “Law and Legal Institutions,” International Encyclopedia of Social Sciences, Vol. IX, Ed. by., David L. Shils, 1968, s. 73-77. Gösterilen kaynak tercüme ise çeviren de belirtilmelidir. Örnek: Walter Benjamin, “Çevirmenin Görevi”, çev. Ahmet Cemal, Yazko Çeviri, S. 14, Eylül-Ekim 1983, s. 128-137. Resmî Gazeteye atıf Ģu Ģekilde olmalıdır: RG. Tarih (gün.ay.yıl)/sayı. Resmî Gazete aynı gün birden fazla çıkmıĢ ise sayısının yanına mükerrer olduğunu belirt-mek üzere parantez içerisinde “M” harfi eklenir. Eğer aynı gün birden fazla müker-rer Resmî Gazete çıkmıĢ ise kaçıncı mükerrer olduğunu belirten rakam da eklenmeli-dir.

B. Aynı Kaynağa Yeniden Başvurma
Aynı kaynağa ikinci kez baĢvurulurken bu bilgileri yinelemeye gerek yoktur. Birinci kez dipnotta geçen bir kaynağa yeniden baĢvurulduğunda, o kaynak hakkın-daki tüm bilgiler yinelenmez. Bu bilgiler önceki dipnotta belirtildiğinden ikinci ve daha sonraki baĢvurularda yalnızca yazarın soyadı ile sayfa numarasını göstermek yeterlidir. Eğer aynı yazarın birden fazla eseri söz konusu ise o zaman eser adı da kısaltılarak belirtilmelidir. Örnek: Gözler, Sigara, s. 32.

C. İnternet Kaynakları
http://www.(sitenin adı).(Gün, Ay,Yıl).
Örnek: http://yogm.meb.gov.tr/LimaBildirgesi.htm (01.05.2008). olarak verilmelidir.

D. Kanun Maddeleri ve Mahkeme Kararlarına Atıf
Kanunlar kabul tarihi, sayısı ve ismi ile metne alınır. Örnek: 27.12.2007 tarih ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu(RG. 05.01.2008/26747).

İlgili sorular

2 cevap 261 gösterim
14 Mayıs 2012 misafir sordu
1 cevap 37 gösterim
20 Ekim 2014 misafir sordu
2 cevap 131 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...