Milli kültürümüzde neler vardır?

59 gösterim
11 Ekim 2012 misafir sordu
12 Ekim 2012 düzenledi
milli kültürümüz de neler vardır?

1 cevap

0 oy
12 Ekim 2012 misafir cevapladı
 
En İyi Cevap
1-) Kültür, sosyal bir organizasyon olan topluma ait ortak yaşayış düzeninin, zaman içinde değişme, gelişme ve yenilenme özellikleri taşıyan bir bütünü olduğu için canlı ve tabiî bir varlık niteliğindedirDurağan (statik) bir yapıya değil dinamik bir yapıya sahiptir Bir toplumun yaşama düzenine bağlı olarak doğup gelişir Onun için de hayatın dışında değil içindedir Toplum varlığının akışına göre şekillenerek tıpkı coğrafya şartlarına göre içimlenen ve durmadan akıp giden bir ırmak gibi yol alır Kültür tabiî bir sosyal varlıktır Çünkü, kişilerin üstüne çıkarak topluma hükmeden kendine has bir düzeni, kendine has kuralları vardır Bu kurallara Bu düzene aykırı davranışlar ve dış müdahaleler, onun sağlıklı yol alışım engeller; varlığını tehlikeye sokar Bu gibi durumlarda kültür gereken tepkiyi de gösterir Bu tepki kendisini, toplumda huzursuzluk ve kültür bunalımı şeklinde ortaya koyar
2 Kültür, kişilerin üstüne taşan ve toplumu hükmü altına alan bir sistem olduğu için toplumun ortak malıdır ve kapsamlıdır
3 Kültür, her toplumun kendi özel davranışlarının ve yaratıcılığının eseri olduğu için millî bir kişilik yapısına sahiptir Bundan dolayı orijinal ve millîdir Orijinallik, kültürün kendi kaynaklarından beslenmesi ve özüne sadık kalması ile sağlanabilir Başka kültürlerin eserlerini taklit, yaratıcılık olmadığı için orijinal sayılmaz Bu durum biraz sonra işaret edeceğimiz kültür değişmelerinde önemli bir rol oynar
Kültürden ayrı ve kültürün üstünde bütün dünya milletlerini içine alan ortak bir kültür yoktur Bir ortak dünya edebiyatından değil bir Fransız, bir ingiliz edebiyatından, bir dünya mimarisinden değil bir Osmanlı veya italyan mimarisinden Kore veya Çin san'atından söz edilebilir Diller de öyledir Ortak bir dünya dili yoktur Bir Türk dili, bir Japon dili vardır Görülüyor ki, kültürler ayrı ayrı milletlerin eseridir Bundan dolayı da millîdir Asıl kültür budur Fakat kültür kelimesinin, karışıklığa yol açabilecek bazı farklı kullanılışlardan ayırt edilebilmesi için asıl kültür genellikle millî kültür diye adlandırılmaktadır
4 Kültür değişmelerinde, başka bir kültürün veya kültürlerin etkisi altında kalınabilir Bu etki ne kadar kuvvetli olursa olsun, daha çok bir kültür aşısı niteliğindedir Ayrıca, kültürün öğeleri arasında birtakım derece farkları vardır Bunların bir kısmı asıl öğeler, bir kısmı da ikinci ve üçüncü derecede kalan ayrıntılarla ilgili öğelerdir Kültürün ayrıntılara giren bu ikinci ve üçüncü derecedeki öğeleri arasında da değişmeler olabilir Yalnız, bir kültürün özü asla değiştirilemez ve bütünü ile başka bir kültüre dönüştürülemez Böyle bir durumda, artık o toplumdan eser kalmaz ve bambaşka nitelikte bir toplum yapısı ortaya, ıkar X yüzyıla kadar bir Türk kavmi olan Bulgarların, bu yüzyıldan sonra uğradıkları kültür değişimi ile bir İslav kavmine dönüşmüş olmaları, bu öz değişikliğinin tipik bir örneğidir
5 Kültür, bir milletin tarihte var olduğu günden başlayarak bugüne kadar uzanan ve yavaş yavaş gelişerek yol alan değerler bütünü olduğundan tarihîdir ve süreklilik vasfı taşır
6 İster gelişmemiş, ister az gelişmiş veya gelişmiş bir toplum olsun, her toplumun kendine göre bir kültürü vardır İlkel toplumlarda kültürün bütün öğeleri bulunmayabilir Fakat millet safhasına erişmiş olan toplumlarda, bu öğelerin hepsi tamamlanmıştır ve birbirleri ile bağlantılıdır Yalnız, bu öğelerin işlevlerini tam olarak yerine getirebilmeleri için aralarında uyum ve dengenin bulunması gerekir Bunlardan bazılarında kendini gösteren aşırılık veya yetersizlik diğerlerine zarar verebilir Bu da toplumda sarsıntı ve boşluklara sebep olur Bu bakımdan, kültür, uyumlu ve dengeli bir bütünün ifadesidir Ondaki bu dengeli bütünlük topluma sağlık verir; kişinin toplumla bütünleşmesine ve mutluluğuna hizmet eder
7 Kültür kuşaktan kuşağa aktarılan bir sosyal mirastır Varlığını ve canlılığını ancak bu yolla sürdürebilirAktarma vasıtaları eğitim-öğretim, gelenekler, din, dil, san'at, edebiyat, folklor gibi çeşitli kültür taşıyıcı öğe ve eserlerdir

İlgili sorular

Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...