Simple past tense cümle kalıpları ile ilgili örnekler verir misiniz?

1,455 gösterim
2 Ocak 2013 misafir sordu
2 Ocak 2013 nötrino düzenledi
(+) I visited my uncle. (Amcamı ziyaret ettim)


(-) I didn't visit my uncle yesterday. (Dün amcamı ziyaret etmedim.)

(?) Did I visit my uncle yesterday. (Dün amcamı ziyaret ettim mi?)

1 cevap

+3 oy
5 Ocak 2013 mavi_deniz cevapladı
Simple past tense is used in following situations:
Geçmiş zaman aşağıdaki durumlarda kullanılır.

Completed Action in the Past
Geçmişte sona ermiş bir eylemi ifade etmek için
A Series of Completed Actions
Bir dizi tamamlanmış eylemi ifade etmek için
Single Duration
Geçmişte bir süre boyunca devam etmiş ve sona ermiş eylemleri ifade etmek için
Habit in the Past
Geçmişteki bir alışkanlığı ifade etmek için kullanılır.
Use 1 - Completed Action in the Past
Kullanım 1 - Geçmişte sona ermiş bir eylemi ifade etmek için

Use the Simple Past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Sometimes the speaker may not actually mention the specific time, but they do have one specific time in mind.

Basit geçmiş zamanı, bir eylemin geçmişte belirli bir zamanda başladığını ve bittiğini ifade etmek için kullanınız. Konuşmacı, bu belirli zamanları dile getirmese de, konuşmadan, eylemin belirli bir başlangıcı ve sonu bulunduğu anlaşılır.

Examples:
Örnekler:

I sawa movie yesterday.
Dün bir film seyrettim.

I didn't see a movie yesterday.
Dün bir film seyretmedim.

Last year, I traveled to Japan.
Geçen yıl, Japonya’ya gittim.

Last year, I didn't travel to Japan.
Geçen yıl Japonya’ya gitmedim.

She washed her car.
Arabasını yıkadı.

She didn't wash her car.
Arabasını yıkamadı.

Use 2 - A Series of Completed Actions
Kullanım 2 - Bir dizi tamamlanmış eylemi ifade etmek için

We use the Simple Past to list a series of completed actions in the past. These actions happen 1st, 2nd, 3rd, 4th...

Basit geçmiş zamanı, geçmişte sona ermiş bir dizi eylemi ifade etmek için kullanırız. Bu eylemler sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ... olarak gerçekleşir.

Examples:
Örnekler:

I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim.
İşimi bitirdim, sahile yürüdüm ve yüzmek için güzel bir yer buldum.

He arrived at the airport at 8:00, checked into the hotel at 9:00, and met the others at 10:00.
Havaalanına 8’de indi, otele 9’da kayıt oldu ve diğerleriyle 10’da buluştu.

Use 3 - Single Duration
Kullanım 3 - Geçmişte bir süre boyunca devam etmiş ve sona ermiş eylemleri ifade etmek için

The Simple Past can be used with a duration which starts and stops in the past. A duration is a long action often used with expressions like "for two years," "for five minutes," "all day" or "all year."

Basit geçmiş zaman, geçmişte başlayıp bitmiş eylemleri ifade etmek için kullanılır. “Bir süre” devam eden eylemler, uzun süre alan eylemler, “iki sene”, “beş dakika”, “bütün gün”, “bütün yıl” gibi sürecin uzunluğunu belirten kalıplarla birlikte kullanılırlar.

Examples:
Örnekler:

I lived in Brazil for two years.

Brezilya’da iki yıl yaşadım.

Shauna studied Japanese for five years.
Shauna beş sene Japonca eğitimi aldı.

They sat at the beach all day.
Bütün gün sahilde oturdular.

We talked on the phone for thirty minutes.
Telefonda 30 dakika konuştuk.

How long did you wait for them?
Onları ne kadar beklediniz?

We waited for one hour.
Bir saat bekledik.

Use 4 - Habit in the Past
Kullanım 4 - Geçmişteki bir alışkanlığı ifade etmek için

The Simple Past can also be used to describe a habit which stopped in the past. To make it clear that we are talking about a habit we often use expressions such as "always," "often," "usually," "never," "...when I was a child" or "...when I was younger" in the sentence.

Basit geçmiş zaman, geçmişte var olup sona ermiş bir alışkanlığı ifade etmek için kullanılır. Bir alışkanlıktan bahsettiğimizi daha iyi aktarabilmek için genellikle “her zaman”, “sık sık”, “genellikle”, “hiçbir zaman”, “ben çocukken...” ya da “ben daha gençken...” gibi ifadeleri cümlede kullanırız.

Examples:
Örnekler:

I studied French when I was a child.
Çocukken Fransızca kursuna gittim.

He played the violin.
(Geçmişte) Violin çaldı.

She worked at the movie theater after school.
Okuldan sonra sinema salonunda çalıştı.

They never went to school, they always skipped.
Okula hiç gitmezlerdi, hep kaytarırlardı.

Important: "When clauses" happen first
Önemli: “When cümlecikleri” daha önce gerçekleşir

Clauses are groups of words which have meaning but are not complete sentences. Some clauses begin with the word when such as "When I dropped my pen..." or "When class began..." These clauses are called "when clauses" and they are very important. The examples below contain "when clauses."

Cümlecikler anlam ifade eden ama tam bir cümle olmayan öbeklerdir. Bazı cümlecikler “when” kelimesi ile başlarlar; “kalemimi düşürdüğümde...” ya da “ders başladığında...” gibi. Bu cümlecikler, “when cümlecikleri” adını alırlar ve son derece önemlidirler. Aşağıdaki örnekler “when cümlecikleri” içerirler

Examples:
Örnekler:

When I paid her one dollar, she answered my question.
Ona bir dolar verdiğimde, sorumu cevapladı.

She answered my question, when Ipaid her one dollar.
Sorumu cevapladı; ona bir dolar ödediğimde.

"When clauses" are important because they always happen first when both clauses are in the Simple Past. Both of the examples above mean the same thing. First, I paid her one dollar, and then, she answered my question. However, the example below has a different meaning. First, she answered my question, and then, I paid her a dollar.

“When cümlecikleri” önemlidir çünkü iki cümlecik de basit geçmiş zaman kipinde olduğunda, “when cümleciği” olan önce olmuştur. Yani, önce ben ona bir dolar verdim, sonra o sorumu cevapladı. Yukarıdaki iki örnek de bu anlamdadır. Ancak aşağıdaki örnek farklıdır. Önce o sorumu cevapladı, sonra ben ona bir dolar verdim.

Examples:
Örnekler:

I paid her a dollar, when she answered my question.
Sorumu cevapladığında, ona bir dolar ödedim.

Forming interrogative sentences in past simple
Geçmiş zaman için soru cümlesi oluşturma

To form an interrogative sentence in past simple tense, did auxiliary verb is put before subject.
Geçmiş zamanda soru cümlesi yapmak için, öznenin önüne did yardımcı fiili getirilir.

He came to my party last week.
Geçen hafta benim partime geldi.

Did he come to your party last week?
Geçen hafta partine geldi mi?

He went to cinema last night.
Dün gece sinemaya gitti.

Did he go to the cinema last night?
Dün gece sinemaya gitti mi?
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...