Konya Makine Mühendisleri Odası hakkında bilgi verir misiniz?

18 gösterim
12 Şubat 2013 jetlee sordu
13 Şubat 2013 nötrino düzenledi

1 cevap

+1 oy
14 Şubat 2013 nuriye42 cevapladı
Makina Mühendisleri Odası (MMO), 1954 yılında Anayasanın 135. Maddesinde tanımlanan 7303 sayılı yasa ile kurulmuş Kamu Kurumu niteliğinde, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı meslek kuruluşudur. Makina Mühendisleri Odası yurt içinde ve yurt dışında Makina, Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak, Havacılık, Uzay, Sistem, Teknik Metod, Üretim Mühendisliği öğretimi yapan kuruluşların fakülte ve bölümlerinden mezun olarak diploma ve ruhsatname almış, Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yasal yetkili olup, mesleki çalışmalarda bulunan tüm mühendisleri içinde toplamaktadır. Makina Mühendisleri Odası 1954 yılından bugüne 18 Şube , 50 İl Temsilciliği, 33 İlçe Temsilciliği, 21 Mesleki Denetim Bürosu ve 1500'e ulaşan İşyeri Temsilcilikleri ile ülke genelinde yaygın bir örgütlenme düzeyine ulaşmıştır. 1954'te 902 olan üye sayısı 2005'de 62.000'e ulaşmıştır. MMO'nun kuruluş amaçları arasında, Tüzüğünün 3. Maddesinde belirtildiği üzere ülke ve toplum yararları doğrultusunda yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini, üretimin arttırılmasını, yurt sanayinin ulusal çıkarlara uygun yönde gelişmesini sağlamak için teknik ve bilimsel çalışmalar yapmak ve bunları üyelerinin ve sanayinin yararına sunmak, makina mühendisliği hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporların hazırlanmasını, uygulanmasını ve teknik uygulama sorumluluğunun uzman makina mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamak ve bunların teknik kurallara uygunluğunu incelemek, denetlemek ve onaylamak yer almaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda uzmanlık alanına giren konularda, ülkemizin ve toplumumuzun sorunlarının çözümünde aktif bir organizasyon olarak MMO, 52 yıllık geçmişinde ülkemiz genelinde gerçekleştirdiği çok yönlü etkinliklerle demokratik mesleki kitle örgütü olarak Türkiye'de etkin bir kuruluştur.
Çalışma İlkeleri
# Oda Tanım ve İşlevlerine İlişkin İlkeler #
Oda çalışmaları halktan, emekten, demokratikleşmeden yana, yurtsever ve anti-emperyalist anlayışla yürütülür. #
Oda çalışmalarında, meslek ve meslektaş sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağı temel ilke kabul edilir. #
“Kamu çıkarlarını korumak” halkın yanında, halkın yararına olmak anlamındadır. Mesleği ile ilgili alanlarda sorgulayıcı olmak, gerekiyorsa yerel ve merkezi iktidarlarla çatışmak MMO'nun vazgeçilmez görevidir. #
“Kamu yararına çalışmak” veya “kamu çıkarlarını gözetmek” demokratikleşme, insan hakları, sosyal adalet alanlarında da politikalar üretmeyi, çözümler önermeyi gerektirir. #
Kamu yararına çalışan benzer örgütler ve sivil toplum oluşumları ile sürekli ilişkiler içerisinde olunur. Kamuoyu oluşturmaya yönelik çabalar içerisinde Oda da kaçınılmaz olarak yer alır. #Ülke Sorunlarına Bakışa İlişkin İlkeler #
Ulusal bağımsızlığın kazanılması ve ulusal sanayinin gelişmesi için çalışılır. #
Bilim ve teknolojinin gelişmesinin ve toplumun ilerlemesi doğrultusunda kullanımının ön koşulu olarak özgür düşünce ortamı yani demokrasi savunulur. #
Her örgüt biriminin gerek bölgesel gerekse ülke düzeyinde, uzmanlık ve ilgi alanlarına giren konu başlıklarında, platformlar yaratacak düzeye ulaştırılmasında merkezi koordinasyon ile diğer örgüt birimlerinin katılım ve katkısı sağlanmalı ve sürekli kılınmalıdır. #
Ülkenin düşünen, üreten, çözümler öneren bütün kurumlarıyla kurumsal ilişki içerisinde olunur. #
Ulusal sanayinin geliştirilmesi kapsamında, Gümrük Birliği sürecini sorgulamak, karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşler oluşturup çözüm önerileri geliştirmek, MMO'nun sürekli çalışma alanlarından biri olarak kabul edilir. #
Mesleği ve MMO ile ilgili yasaların isteklerimiz doğrultusunda şekillenmesi için gerekli girişimlerde bulunulur. #
Ülkemizin demokratikleşme çabalarının içerisinde MMO'nun yer alması kaçınılmazdır. MMO demokrasi mücadelesi içerisinde yerel ve ülke geneli ölçeklerinde aktif rol alır. #
Ülke gündemine müdahale eder. Ekonomik, demokratik, siyasal ve toplumsal haklar için mücadele eder. İnsan hakları ihlallerine karşı duyarlı davranır. Bu alanlarda diğer demokratik kitle örgütleri ile işbirliği yapar. # Mesleki Teknik Etkinliklerin Yürütülmesine İlişkin İlkeler #
MMO' nun temel görevlerinin başında meslek alanının düzenlenmesi, mesleğin uygulanmasına yönelik iyileştirmelerin yapılmasının geldiği bilinir. #

İlgili sorular

Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...