19. yy ıslahatları hakkında bilgi verir misiniz?

26 gösterim
25 Şubat 2013 misafir sordu
25 Şubat 2013 nötrino düzenledi

2 Cevap

0 oy
25 Şubat 2013 misafir cevapladı
2. Mahmut Dönemi Islahatları

Sened-i İttifak ile ilk kez padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır.

Devlet Yönetiminde Yapılan Yenilikler

*Divan örgütü kaldırılarak yerine Nazırlıklar(Bakanlıklar) kurulmuştur.
*Devlet memurların maaş bağlanmış, fes, ceket, pantolon giyme zorunluluğu getirilmiştir.
*Devlet dairelerine devlet büyüklerinin resminin asılması uygulaması başlatılmıştır.
*Devlet adamlarının mallarına el koyma anlamına gelen, Müsadere usulü büyük ölçüde kaldırılmıştır.

Askeri Alanda Yapılan Yenilikler

*Sekban-ı Cedit ocağı kurulmuştur.
*Yeniçeri ocağı kaldırılmıştır.
*Yeniçeri ocağının yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla batı tarzı bir ordu kurulmuştur.
*Eyaletlerde güvenliği sağlamak amacıyla redif birlikleri kurulmuştur.

Eğitim Alanında Yapılan Yenilikler

*İlköğretim zorunlu hale getirilmiştir.
*Rüştiyeler (ortaokul) açılmıştır.
*Harbiye, Tıbbiye ve Mızıka-i Hümayun (bando okulu) açılmıştır.
*Avrupa'ya ilk kez öğrenci gönderilmiştir.
*Takvim-i Vakayi adıyla ilk rezmi gazete çıkarılmıştır.
*Devlet memuru yetiştirmek için Mekteb-i Maarif-i Adliye açılmıştır.

Memleket yönetiminde Yapılan Yenilikler

*İller merkezlere bağlanarak,eyaletlere valiler atanmıştır.
*Köy ve mahalle idari örgütleri ile ilk muhtarlıklar kurulmuştur.

Ekonomi Alanında Yapılan Yenilikler

*Tımar ve Zeamet usulune son verilerek, kiralama sistemi getirilmiştir.
*Deri, çuha, iplik ve bez fabrikaları açılmıştır.
* Osmanlı tüccarlarına, batılı tüccarlarla rekabet edebilsin diye gümrük vergisi kolaylığı sağlanmıştır.

Toplum Yaşamında Yapılan Yenilikler

*Karantina servisleri kurulmuştur.
*Askeri amaçlı ilk nüfus sayımı yapılmıştır.
*Pasaport zorunluluğu getirilmiştir.
Tanzimat Fermanı
Tanzimât ( تنظيمات ) Fermânı, Gülhane Hatt-ı Şerif-î 3 Kasım 1839'da okunan Tanzimat Fermânı, Türk tarihinde demokratikleşmenin ilk somut adımıdır. Sultan Abdülmecid döneminde Hariciye Nazırı Koca Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmuştur. Gülhane Parkı'nda okunması nedeniyle Gülhane Hatt-ı Şerif-î (Padişah Yazısı) veya Tanzimât-ı Hayriye (Hayırlı Düzenlemeler) olarak da anılır. Bu fermânla devlet kendisini yenilemesi gerektiğini söylemiştir.
Fermanda yer alan başlıca konular
•    Tüm vatandaşların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması,
•    Yargılamada açıklık, hiç kimse yargılanmadan idam edilemeyecek, (Hukuk devleti özelliğini yansıtır)
•    Vergide adalet,
•    Erkeklere dört yıl mecburi askerlik,
•    Rüşvetin ortadan kaldırılması,
•    Herkesin mal ve mülküne sahip olması, bunu miras olarak bırakabilmesi.(Özel mülkiyet güvence altına alındı. Müsadere kaldırıldı)
Fermanda verilen bütün sözlerin tamamen yerine getirilememesine rağmen bu çabalar, çağdaşlaşmaya ve cumhuriyet fikrine ön ayak olmuştur.
Tanzimat Fermânı'nın okunmasından I. Meşrutiyet'in ilanına kadar geçen dönem, Osmanlı tarihinde Tanzimat Dönemi (3 Kasım 1839 - 22 Kasım 1876) olarak anılır.
İlân nedenleri [değiştir]
•    Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa meselesinde Avrupa'nın desteğini almak[kaynak belirtilmeli]
•    Avrupa'nın Osmanlı iç işlerine karışmasını önlemek[kaynak belirtilmeli]
•    Fransız İhtilali'nin milliyetçilik etkisini azaltmak[kaynak belirtilmeli]
•    Gayrimüslimleri devlete bağlamak[kaynak belirtilmeli]
Islahat Fermanı


Islâhat Fermânı ( Islâhat Hatt-ı Hümâyûn-û,), Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde devletin yıkılmaktan kurtarılması amacıyla; siyasî kuruluşlar, kişi hakları ve yeni kurumların kurulması konularında yapılması tasarlanan köklü değişiklikler için Sultan Abdülmecid zamanında yayımlanan fermândır. Tanzimât Dönemi'nin önde gelen devlet adamlarından biri olan Sadrazam Mehmed Emin Âli Paşa tarafından büyük Avrupa devletlerinin arzuları doğrultusunda hazırlanarak yürürlüğe konmuştur.
İmparatorluk boyunca en önemli fermânlar: 3 Kasım 1839'da Tanzimât Fermânı ( Gülhane Hatt-ı Şerif-î ), 18 Şubat 1856'da Islâhat Fermânı ( Islâhat Hatt-ı Hümâyûn-û ), ve 1860'da da Sultan Abdülaziz Fermânları olarak sıralanır. Bu fermânlarla, devletin çöküşünün toplumsal ve ekonomik nedenleri araştırılmadan, bazı batı kuruluşlarını ve anlayışını devlete getirmekle devletin kurtarılabileceği sanılmış fakat bu fermânlarla toplumdaki kuruluş ve anlayış ikileme düşmüş, İslam dünya görüşü ve bu anlayışla kurulan kuruluşlarla birlikte batı taklitçisi kururuluşlar arasındaki çatışmalar sonucunda toplumun içinde daha büyük sorunlar çıkmış, çöküşü önleyeceği düşünülen ıslâhat fermânları, beklenen etkiyi gösterememiştir.
Bu dönemde Batı'nın ekonomik desteğine, vereceği borçlara gereksinim duyan Osmanlı Devleti, bunları ancak batı devletlerine çeşitli imtiyazlar tanımak koşuluyla elde edebilmiştir. Bu imtiyazlar sayesinde Osmanlı topraklarına giren yabancı sermaye ve yatırım, sahip olduğu imkân ve güçle yerli sanayiyi büyük ölçüde öldürmüştür. Böylece Osmanlı Devleti yarı sömürge bir devlet hâline gelmiş, bütün ekonomisi ve zengin kaynakları Batılı devletlerin eline geçmiştir.
Islâhat Fermânı, Tanzimatın devamı olarak nitelendirilebilecek bir değişim olarak da kabul edilebilir. Zaten fermân 1856 Paris Antlaşması metni içerisinde yer almış; antlaşmanın imza aşamasında ise batılı devletler tarafından Rusya'nın Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasının engellenmesi neticesinde yapılan baskı ile ilân edilmek durumunda kalmıştır.
1856 Islâhat Fermânı Osmanlı tebâası içerisinde gayrimüslimlere yönelik bir takım hakların verilmesini içermektedir. Avrupalı devletlerin Fransız İhtilali'nin yaymış olduğu milliyetçilik akımlarından etkilenerek Balkanlar'da isyanlar çıkarmakta olan gayrimüslim azınlıkları ülkeye bağlamayı amaçlamaktadır ve dolayısıyla amaçlanan hedeflerden biri de Avrupalı devletlerin bunları bahane ederek Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını önlemektir.
Fermân, bir Osmanlı toplumu oluşturmayı amaçlar. Irk, dil, din vb. ayrımı yapmaksızın bir Osmanlı milleti oluşturmayı amaçlar ki 19. yüzyılda devletin kötü gidişâtını durdurmak amacıyla ortaya çıkan fikir akımlarından Osmanlıcılık kapsamındadır. Tanzimât Fermânı ( Gülhane Hatt-ı Şerif-î, 3 Kasım 1839 )'nın amacı azınlık isyanlarını önlemek , azınlıkları bahane ederek Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmasını önlemek ve toprak bütünlüğünü korumaktır.
I. MEŞRUTİYET DÖNEMİ ( 1876-78 ) ISLAHATLARI
Meşrutiyetin İlan Nedenleri
- Genç Osmanlıların yürüttüğü faaliyetler
- Avrupalıların içi işlerine karışmasına engel olmak istenmesi.
- Azınlıklara haklar vererek onların devletten kopmalarına engel olmak istenmesi.
- İstanbul Konferansı’ndan lehte bir karar çıkarabilmek için.

Not: Meşrutiyet 23 Aralık 1876’da ilan edildi. 20 Mart 1877’de Meclis- i Mebusan toplandı. Meşrutiyet Avrupa’da beklenen ilgiyi görmedi.

I. Meşrutiye’in Getirdiği Yenilikler

- Halk dolaylı da olsa ilk kez padişahın yanında yönetime katılma hakkı elde etti.
- Osmanlı Devleti ilk kez anayasa ilan etti ve parlamenter sisteme geçti.
- Kanun-ı Esasi Türk tarihinin ilk anayasasıdır.
- Padişahın yetkileri meclisten daha üstün tutulmuş ve meclis danışma meclisi konumuna düşürülmüştür.

Kanun-ı Esasinin Esasları

- Yürütme görevi, padişah başkanlığında “Vekiller Heyeti”’ne aittir( Bakanlar Kurulu).
- Yasama yetkisi, “ Ayan” ve “ Mebusan Meclisi’ne” aittir.
- Seçimler 4 yılda bir yapılır.
- Ayan Meclisi üyeleri padişah tarafından atanır.
- Meclisi açma ve kapatma yetkisi padişaha aittir.

NOT : II. Abdülhamit, Doksan Üç Harbini bahane göstererek meclisi kapatmıştır. Bu dönemde meydana gelen bazı gelişmeler ise şunlardır:
- Duyun-u Umumiye İdaresi kurulmuştur. 1881
- Sanayi-i Nefise Mektebi açılmıştır. ( Güzel Sanatlar ) 1881.
0 oy
26 Şubat 2013 PeloCan cevapladı
çok ıslahat yapmışlar şimdi anlatamam

İlgili sorular

3 cevap 58 gösterim
1 cevap 34 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...