Mektup neden tükenmez kalem ile yazılır?

760 gösterim

4 Cevap

+1 oy
12 Mart 2013 hellokity_ cevapladı
12 Mart 2013 francesco seçti
 
En İyi Cevap
Mektup

Uzakta bulunan herhangi dosta, arkadaşa gönderilen ya da kamu kuruluşları arasında haberleşmeyi sağlayan bir yazı türüdür. Mektuplarda dilek ve arzu bildiren duygu ve düşüncelere yer verilir.

Mektupta kullanılacak anlatım, bunu okuyacak kişinin kültür düzeyine göre ayarlanır. Arkadaşa yazılacak bir mektupta kullanılacak dil, büyüğe yazılacak mektuptaki dilden elbette farklı olmalıdır. (E. KANTEMİR, Yazılı ve Sözlü Anlatım, s. 255)

Edebiyatımızda mektup türü, Tanzimat Edebiyatı döneminde gelişmeye başlar. Özellikle Abdülhak Hamit TARHAN ile Namık Kemal’in birbirlerine yazdıkları mektuplar, bu gelişmenin önemli ve tipik örnekleridir. Bilim, edebiyat ve siyaset adamlarının mektupları, ayrıca çağının özelliklerini yansıttığı için, birer “belge” niteliği de taşırlar. (H. F. GÖZLER, Örnekleriyle Türkçe ve Edebiyat Bilgileri, s. 513)

Mektuplar, dört grupta sınıflanmaktadır:

(1) Özel Mektuplar

(2) Edebî Mektuplar

(3) Resmî ve İş Mektupları

(4) Açık Mektuplar

1) Özel Mektuplar

Akraba ve dost gibi yakın çevredeki insanlara yazılan mektup çeşididir. Bu tür mektuplarda doğal ve samimi anlatım ön plândadır. Sanatçı ve edebiyatçıların, daha çok genel konular üzerinde yazdıkları özel mektuplara “edebî mektup” da denmektedir.

Özel mektupları yazarken dikkat edilecek özellikler şunlardır:

(a) Mektup yazılacak kâğıt, şekil yönünden düzenli ve temiz olmalıdır.

(b) Mektup, mürekkepli ya da tükenmez siyah renkli kalemle yazılmalıdır.

(c) Mektubun sağ üst köşesine “tarih”, yanına da yazıldığı “yerin adı” konmalıdır.

(d) Mektubu göndereceğimiz kişinin genel özelliklerine göre (yaşı, kültür düzeyi, yakınlık derecesi vb.) “hitap cümlesi” bulunmalıdır.

(e) Mektubun sağ alt köşesine “ad-soyad” yazılmalı ve “imza” atılmalıdır.

(f) Mektubun sol alt köşesine “adres” yazılmalıdır.

2) Edebî Mektuplar:

Edebî mektuplar; yazarları, içerikleri ve ifade şekilleri ile özel mektuplar içinde ayrı yer tutar ve ayrı şekilde ele alınırlar. Edebî mektuplarda, mektubun yazıldığı dönemin edebiyat ve düşünce olayları yer alır. Yazar, karşısındakine öğüt verir, yol gösterir. Eski dönemlerde, bu tür kişisel edebî mektuplar, “Mektûbât = Mektuplar” adı altında toplanır ve geniş kitlelerin de okuyabilmesi için yayımlanırdı.

Düşünce ve edebiyat alanındaki görüşleri sergilemeleri bakımından mektupları yayımlanan yazar ve şairlerimizden bazıları şunlardır:

Ali Şir Nevaî (XV. yy.)
Kınalızade Ali (XVI. Yy.)
Veysî (XVII. yy.)
Ragıp Paşa (XVIII. yy.)
Namık Kemal (XIX.yy.)
Ahmet Hamdi Tanpınar (XX. yy.)

Ayrıca mektup tarzında eleştiri, seyahatname, roman, hikâye, şiir gibi yazılı kompozisyon türlerinin (edebî türler) de yazıldığı görülmektedir.

3) Resmî ve İş Mektupları:

a) Resmî Mektuplar:

Resmî dairelerin ve tüzel kişilik taşıyan kuruluşların birbirlerine yazdıkları resmî yazılarla; bunların, vatandaşların başvurularına verdikleri yazılı cevaplara denir. İş mektuplarına benzerler.

Bu mektupların hitap başlığı, yazılan dairenin ya da tüzel kişilik sahibi kuruluşun kanun ve tüzüklerdeki tam adıdır. Bu mektuplarda tarih ile birlikte mektubun sıra numarası ve konusu belirtilir. Mektup, cevap mahiyetinde ise “ilgi” hanesine cevabı olduğu mektubun sayı ve tarihi, “konu” hanesine de kısaca amaç yazılır. Bu yapıldıktan sonra iki ya da üç satır aralığı bırakılarak mektup yazılır.

Resmî mektuplarda açık, kesin, anlaşılır bir dil kullanılır. Mektubun sonu, alt makama yazılıyorsa “… rica ederim.”, üst makama yazılıyorsa “… arz ederim.” şeklinde biter. Mektup metninin sağ altında ise mektubu yazanın makamı, adı ve soyadı ile imzası bulunur.

b) İş Mektupları:

Özel kişilerle iş kurumları ve iş kurumlarının kendi arasında, işle ilgili olarak yazılan mektuplara denir. Bu mektuplarda konusu ne olursa olsun bir iş ya da hizmet söz konusudur. Bu bir sipariş, satış, şikâyet, borç alıp verme isteği, tavsiye ya da bilgi isteme olabilir.

İş mektuplarını, konularına göre altı başlık altında inceleyebiliriz:

-Sipariş mektupları
-Satış mektupları
-Şikâyet mektupları
-Alacak mektupları
-Tavsiye mektupları
-Başvuru mektupları vb.

İş mektuplarına, kendisine mektup yazılan kişi ya da kurumun ad ve adresi ile başlanır. Kâğıdın sağ tarafına tarih yazılır. Adres ve tarihten sonra uygun bir aralık bırakılır, paragraf yapılarak doğrudan istek yazılır. Son bölüme saygı ifade eden bir söz eklenerek mektup bitirilir. Mektup metninin sağ altında mektubu yazanın adı ve soyadı ile imzası yer alır.

İş mektuplarında şekil birliğini sağlamak için, son zamanlarda satır başı yapılmamakta, satır başları, satır aralıkları daha da açılarak gösterilmektedir. Böylece yazı, sol ve sağ yanlardan bir blok hâlinde ve aynı ölçüler içinde kalmaktadır.

Resmî ve iş mektuplarında dikkat edilecek özellikler şunlardır:

ı) Mektup yazılacak kâğıt şekil yönünden düzenli ve temiz olmalıdır.

ıı) Bu tür mektuplar, mümkünse daktilo ya da bilgisayarla yazılmalıdır. Mümkün değilse, özel mektuplarda olduğu gibi siyah mürekkep ya da tükenmez kalemle yazılmalıdır.

ııı) Resmî mektuplarda yazının çıktığı kurumun adı, kâğıdın üstüne ortalanarak büyük harflerle yazılmalıdır.

ıv) Kâğıdın sağ üst köşesine tarih yazılmalıdır.

v) Mektubun gideceği makamın adı ve yeri ise kağıdın orta üst yerine ortalanarak yazılmalıdır.

vı) Yazı metnine başlamadan hangi tarih ve sayılı yazının cevabı olduğu yazılmalıdır.

vıı) Mektubun giriş paragrafında sorun ya da konu kısaca belirtilmelidir. Gelişme paragraflarında ise konu ve sorun açılmalıdır. Sonuçta ise, arz / rica ifadelerine yer verilmelidir.
4) Açık Mektup:

Her hangi bir düşünceyi, görüşü açıklamak, bir tezi savunmak için bir devlet yetkilisine ya da halka hitaben, bir kişi ya da kurum tarafından yazılan, gazete, dergi aracılığı ile yayımlanan mektuplardır.

Açık mektuplarda sadece yazanı değil, geniş kitleleri ilgilendiren önemli konular ele alınır.

Açık mektubun türü; makale, fıkra, inceleme yazılarından birine uygun olabilir. Açık mektup örneklerine zaman zaman gazete ve sanat dergilerinde rastlanmaktadır.

DİLEKÇE

Dilekçeler bir iş mektubu olarak da kabul edilebilir. Bir dileği, isteği, ihbar ve şikâyeti bildirmek üzere ya da her hangi bir konuda soru sormak için resmî, özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ya da tüzel kişilere yazılan imzalı ve adresli bir çeşit iş mektubudur.

Dilekçeler genellikle çizgisiz ve beyaz dosya kâğıdına dolma kalemle ya da daktilo / bilgisayarla yazılır. Kâğıdın üstünde üç, solunda üç, sağında bir santimetre boşluk bırakılır. (S. SARICA – M. GÜNDÜZ, Güzel Konuşma Yazma, s. 140)

Dilekçeler, ana hatlarıyla dört kısımdan ibarettir:

Hitap: Dilekçeye gönderilen makamın adı ve yeri yazılarak başlanır. Hitaptaki kelimelerin tamamı ya da ilk harfleri büyük yazılır.

Dilekçe Metni: İş mektuplarında olduğu gibi dilekçelerde de anlatılmak istenen ifadenin açık, anlaşılır, kesin, net ve öz olması gerekir. Yanlış anlaşılmalara meydan verilmemelidir. İfadeler bitirildikten sonra dilekçe, “… arz ederim” cümlesi ile bitirilmelidir.

Tarih ve İmza: İmzasız dilekçeler dikkate alınmadığı için dilekçe metninin biraz altında kâğıdın sağ alt tarafında tarih ve imzanın mutlaka bulunması gerekir. Tarih kısmı, kâğıdın sağ üst köşesinde de bulunabilir.

Gönderenin Adresi: Adres; tarih ve imza kısmından biraz aşağıda kâğıdın sol alt kısmına yazılmalıdır. Adresin ilk satırında ad ve soyad, ikinci satırında cadde, sokak ve apartman numarası yer alır. Üçüncü satırda ise ilçe ve ilin adı bulunur. Dilekçeye eklenmiş belge var ise adres kısmının altına EK ya da EKLER başlığı açılır ve belgelerin adları yazılır.
+1 oy
12 Mart 2013 hellokity_ cevapladı
Mektup

Tanım: Mektup, başka bir yerde bulunan bir kişiye, bir topluluğa ya da bir kuruma bir maksadı bildirmek için yazılan yazıdır.

Mektubun Tarihi
Mektup, yazının bulunduğu tarihe kadar ortaya çıkmış eski edebiyat türlerinden biridir. Eldeki en eski örnekler; Mısır firavunlarının diplomatik mektupları (MÖ 15. - 14. yüz yılları) ile Hitit krallarının Hattuşa (Boğazköy) arşivinde bulunan mektuplarıdır. Batı edebiyatında mektup türünün ilk örneklerini, Yunan edebiyatında görürüz. Mektup, bir edebiyat türü olarak, özellikle Latin edebiyatında gelişip yaygınlaşmıştır. Bu alanda yazanların başında Cicero (MÖ 106 - 43) gelir. Rönesans’tan bu yana Avrupa’da çeşitli ülkelerde bu türün yaygınlaştığı görülür. Özellikle Fransa’da mektup türü büyük gelişme göstermiştir. Mektup türünün Türk edebiyatında epey uzun bir geçmişi vardır. Münşeatlarda (Nesir halindeki yazıları bir araya toplanmasından meydana gelen eserlere denir.) resmi ve özel mektuplara geniş yer verilirdi. Şinasi’ nin öncülüğünde başlayan düz anlatım akımı, mektuplarda da etkisini göstermiş; Tanzimat’tan bu yana yazılan özel mektuplarda yapmacıksız, doğal bir anlatım kullanılmıştır.

Mektupta Amaç
Bir haberi almak ya da vermek.
Bir konuyu yazılı olarak tartışmak.
Herhangi bir konuda sevincimizi ya da üzüntümüzü bildirmek.
Birinden yardım dilemek ya da ona yardım etme isteğinde bulunmak.
Bir işi sonuçlandırmak.
Mektupta Biçim
1. Hitap: Mektup yazılan kişiye olan ilgi ve yakınlığımıza bağlıdır. Samimi olduğumuz kişilere “Canım, Dostum”, yeni tanıştığımız ya da resmi olduğumuz kişilere “Bay, Bayan, Sayın” şeklinden hitap edebiliriz.
2. Giriş ve Gelişme: Mektubun amacını belirten bölümdür. Amaca doğrudan doğruya girilir. Bir haber öğrenmek için mi, bir sorunu tartışmak için mi, bir mektuba cevap olarak mı yazıldığı bu bölümde ortaya konur.
3. Sonuç: Bu bölümde klişeleşmiş cümleler, selam ve iyi dilekler yer almalıdır.

Mektup Yazılırken Uyulması Gereken İlkeler
Mektup çizgisiz ve beyaz bir kağıda yazılmalıdır.
Kağıdın sadece bir yüzü kullanılmalıdır.
Mektup, kurşun kalemle yazılmamalıdır.
Mektup kağıdının sağ üst kısmına yazıldığı yer ve tarih konulmalıdır.
Mektup bitince imzalanmalı, sol üst köşesine de adres yazılmalıdır.
Mektup Zarfı
İçindeki yazılar okunmayacak kalınlıkta olmalıdır.
Gönderenin adresi zarfın ön yüzünün sol üst köşesine yazılmalıdır.
Gideceği yerin adresi orta sağ kısma yazılmalıdır.
Gideceği kentin adı, en alt sağ köşeye büyük harflerle yazılmalıdır.
Pul sağ üst köşeye yapıştırılmalıdır.
Mektup Çeşitleri
Özel Mektuplar
İş Mektupları
Resmi Mektuplar
Edebi ve Felsefi Mektuplar
Açık Mektuplar
Özel Mektuplar
Özel Mektuplar
Tanışan ve aralarında bir yakınlık olan kişilerin birlerine yazdıkları mektuplardır.

Özel Mektup Çeşitleri
Teşekkür mektubu
Baş sağlığı ve teselli mektubu
Özür dileme mektubu
Davetiye mektup ve kartları
Tebrik mektubu
0 oy
12 Mart 2013 hellokity_ cevapladı
搜索设置 | 百度首页 | 登录 注册
+ 新闻 网页 贴吧 知道 音乐...
▶来百度推广您的产品
咨询热线:400-800-8888
e.baidu.com
...在 搜索 栏里输入密码的话就出来:您输入的域名有误或..._百度知道
2个回答 - 提问时间: 2012年03月11日
在搜索栏里输入密码的话就出来:您输入的域名有误或站点访问失败 2012-03-11 ...你立即可以使用,且以后能一直免费使用呢 ,不需要再花1分钱。 |评论 求助知友 ...
zhidao.baidu.com/question/3931367... 2013-1-17- 百度快照
C++公交查询系统报告_百度文库
评分:4/5 30页
"请输入你要查找的站点:"); fflush(stdin); //清除文件缓冲区 gets(station_...站点换乘:用 户输入公交站的起始站和终点站, 系统自动搜索乘车线路和换乘方法, ...
wenku.baidu.com/view/cd7fdaee0975f46... 2011-6-3
多特软件站使用帮助.doc 评分:3.5/5 3页
更多文库相关文档>>
请输入 关键词试试! 例:网站优化-推广交流-28推论坛
2条回复 - 发帖时间: 2012年10月11日
请输入关键词试试! 例:网站优化 返回列表 发新帖查看: 92|回复: 3 [其它]...因为搜索引擎要考验你的站点是否真的足够稳定,是否对用户真的有帮助,如果不能...
bbs.28tui.com/thread-2090776-1...html 2013-2-15- 百度快照
(附代码)asp网站 内有站内 搜索 和互联网搜索,怎么两个结..._百度知道
2个回答 - 提问时间: 2010年09月04日
最佳答案:你那个我改了下,如果有问题发邮件给我admin@wmgod.com <input name="q" type="text" id="sbi" value="请输入您要查找的内容" size="17" ...
zhidao.baidu.com/question/1810393... 2010-9-6- 百度快照
请输入 一个站点中的绝对URL - 源码之家MyCodes.Net
搜索请输入一个站点中的绝对URL 找到1 个相关资源,以下是第 1-1 个.(搜索...要输入一个本站站点的绝对url地址,并不是网络上的一个域名地址。具体设置如下:...
www.mycodes.net/sear...php...请输入... 2013-2-11- 百度快照
你 输入 域名站点访问失败,请尝试重新输入或使原_百度知道
1个回答 - 提问时间: 2010年04月22日
最佳答案:域名被禁止解析了或是这个域名已经没有绑定在原来的空间上或是域名到期了原来的域名所有都没有续费的原因 可直接到我们网站注册域名,购买空间的话...
zhidao.baidu.com/question/1487205... 2010-5-22- 百度快照
使用 搜索 引擎站点_百度文库
评分:0/5 2页
3.在搜索引擎站点中输入关键字学生比较容易接受的,但由于找到的各种 信息较多,要学生在较短的时间进行分类并找到自己需要的网站有一定的难度, 经过练习后学习...
wenku.baidu.com/view/e2352f1cb7360b4... 2011-10-19- 百度快照
03-1网检-门户网站 搜索 引擎.ppt.Convertor_百度文库
评分:4/5 5页
例如要查找赵薇的照片,请输入:赵薇 照片。 b. 表示“非”的关系(查询某个关键词的匹配内容,但又不包含其中的一部分) ; 使用减号(-)搜索。 例如想查询彩票,但...
wenku.baidu.com/view/26d4ecc34028915... 2011-7-22- 百度快照
您输入的 域名有误或站点访问失败,请尝试刷新或使用以下..._百度知道
5个回答 - 提问时间: 2010年01月19日
最佳答案:这个是联通服务器的DNS解析域名的错误,和你的电脑没有任何关系,也许一会儿就好,也许几个小时之后、或者再长的一段时间才会恢复。 祝你好运!
zhidao.baidu.com/question/1340811... 2010-1-28- 百度快照
是什么决定了 请输入 关键词网站的排名 - 已解决 - 搜搜问问
1个回答 - 最新回答: 2012年6月27日
这就是我要说的PR值对请输入关键词网站排名没有直接的影响,但有间接的影响,...用户选择了你就是对你站点的一次强有力的投票,这样搜索引擎也会更认可你,大家...
wenwen.soso.com/z/q3868099...htm 2013-3-1- 百度快照
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页> 百度为您找到相关结果约4,700,000个
首页 上页 1 2 下页 末页
收藏本页| 分享给好友| 顶↑ 踩↓
荐:冲浪快讯,让天下之事,触手可及!
各路棋牌大pk,总有一款属于你
网址导航| 资讯| 个人| 搜索
由中国移动手机冲浪提供转码服务
原网页| 设置| 转码声明
0 oy
15 Mart 2013 İpeK_WorlD cevapladı
Resmi olan her evrak pilot veya tükenmez kalemle yazılır.Evrak resmiyetini böyle gösterir.

İlgili sorular

1 cevap 61 gösterim
1 cevap 129 gösterim
2 cevap 167 gösterim
1 cevap 577 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
...