Eş anlamlı sözcük nasıl tanımlanır?

81 gösterim

4 Cevap

0 oy
21 Mart 2015 starprenses cevapladı
 
En İyi Cevap
Yazılışları ve okunuşları farklı ama anlamları aynı olan kelimelere EŞ ANLAMLI KELİMELER denir.
Örnek olarak:
Beyaz-Ak
Kırmızı-Al
Uzak-Irak
Öğretmen-Muallim
Okul-Mektep
0 oy
22 Mart 2015 zuhal469 cevapladı
Aynı varlık ya da kavramı karşılayan farklı sözcüklere “eş anlamlı kelimeler ” denir.

Eş anlamlı kelimeler yazılışla­rı farklı, anlamları ise aynıdır.

Eşanlamlı kelimeler aynı kavra­mı karşılar, biri diğerinin yerine kullanılabilir; aralarında hiçbir anlam farkı yoktur. Çoğunlukla bir dile başka dillerden gelen sözcükler ile o dilin kendi söz varlığında­ki sözcükler arasında eş anlamlılık görülür.

Eşanlamlı kelimeler; yazılış şekiller ve söylenişleri aynı fakat anlamları farklı olan kelimelere denir

 Eşanlamlı kelimelere şunlar  örnek olarak verilir.

 

ihtiyaç-gereksinim    sene-yıl
matem-yas
İmtihan-Sınav
yetenek---kabiliyet    uygarlık---medeniyet
okul- mektep     hekim- doktor
hatıra- anı
hediye- armağan
çağrı-davet
emniyet-güven
önder-lider    misafir- konuk
okul- mektep    siyah- kara
Yaşlı- ihtiyar    yetenek- beceri
istikbal - gelecek    İlave-Ek
Öykü-Hikâye
Vazife-Görev
Esir-Tutsak    Doğa-Tabiat
Aş-Yemek
Rüya-Düş
sevinç-mutluluk
yıl -sene
sevinçli-neşeli    cimri-pinti
ırmak-nehir
dost-arkadaş
hısım-dost
armağan-hediye
siyah-kara    problem-sorun
cevap-yanıt    soru-sual
işçi-amele    yel-rüzgar
 

hasım-düşman    dilek-istek-arzu
ana-temel-esas    öğrenci-talebe
cimri-pinti    öğretmen-muallim
dizi-sıra    zırnık-metelik
siyah- kara    akıl- us
tümce- cümle    Kıyı – kenar
dizi- sıra    güç -kuvvet
hısım- dost    önder -lider
ulus- millet    asır- yüzyıl
yılmak- bırakmak    imtihan-sınav
küçük-ufak    ihtiyar-yaşlı
kirli-pis    kuvvetli-güçlü
0 oy
26 Haziran 2016 misafir cevapladı
abecesel - alfabetik
acar - becerikli - cesur
acıkmak - acmak
açgöz - açgözlü
ad - isim
adet - tane
affetme - şefaat
ağırbaşlı - ağır - temkinli
ahmaklık - hamakat
akıl - us
aksetmek - yansımak
aktif - cevval
ala bula - alaca
alan - meydan
alçakboylu - bodur
alev - alaz
alim - bilgin
altın - kızıl
amca - emmi
anaokulu - uşak bahçesi
anlamak - başa düşmek
antlaşma - mukavele
aradan kaldırmak - gidermek
arızalanmak - sınmak
artı - toplama işareti
asa - baston
asil - necabetli - soylu
astana - eşik
aşina - tanış
ata baba - ata
atlanmak - atlamak
aya - avuç
aydınlık - sarahat - vuzuh
ayraç - parantez
azarlamak - abırlamak - biabır etmek - tanlamak
baba - büyükbaba - dede
bağban - bahçıvan
bağlanmak - ilişmek
bahçıvan - bağban
bakmayarak - rağmen
bardak - testi
basit - kolay
başarı - muvaffakiyet
başkası - öbürü
başvezir - sadrazam
bayakki - deminki
bazen - kimi
bedir - dolunay
beleş - havayi - müfte - pulsuz
belki - muhtemelen
benlik - kişilik
berk - katı - kıskıvrak - tıkız
beyaz - ak - kır
biçare - gariban
bildiri - tebliğ
bilgisizlik - cehalet
bilye - kürecik
biraz önce - demin
biricik - tek
bitaraf - çekimser - yansız
blöf - karakorku - uydurma
borç - kredi - ödev - ödünç - vecibe
boşkap - tabak
bozan - silgi
böbür - leopar
broşür - kitapça
bugünlerde - geçende
bulaşıcı - yolukucu
bunun için - binaenaleyh
buyruk - emir
büyü - afsun - cadı - efsun - sihir
caba - bundan ilave - üstelik
calak - aşı
canlı - diri
celse - iclas - oturum
cep bıçağı - çakı
cet - ata
cezaevi - mahpushane
cihet - yön
cırtlak - çığıltılı
cummak - dalmak
çabalamak - debelenmek
çağrı - davet
çalışmak - işlemek
çapkıncı - çapulcu
çarpmak - çırpmak
çekidüzen - intizam - nizam
çelişki - zıddiyet
çepeçevre - etrafını alarak - yüzük kaşı
çete - kuldur destesi
çevriliş - darbe
çığır - patika
çıkışmak - sövmek - tanlanmak
çıngırak - zeng - zıngırağı
çit - çeper
çoğalmak - artmak
çökük - göçük
dadı - daye
daimî - temelli
dal - budak
damat - güvey
darbe - çevriliş
dayak olmak - yaslamak
dayı - arka - havadar
değer - kıymet
değiştirmek - değişmek
delalet - vasıtacılık
delil - kanıt
deminki - bayakki
dengelemek - tarazlaştırmak
dergi - mecmua
derman - güç - takat
desen - nakış
dev - canavar
devran - zaman
dikbaş - kasıntı
dilcek - küçük dil
din işleri - diyanet
dipçik - kundak
dış işleri - haricî işler
diye - göre - için
doğan - kızılkuş - terlan
doktor - hekim
dolaşmak - gezmek
donuk - mat
dönemeç - viraj
döşekçe - minder - şilte
duman - tütsü
durum - hal - vaziyet
duyuru - ilan
dümbül - dümbelek
dürür - kuda
düşman - hasım
düz yazı - nesir
düzey - seviye
eclaflık - zül
edilgen - pasif
efsane - mit
eğitim - terbiye
ehlileşmiş hayvan - evcil
ekincilik - tarım - ziraat
ekşimek - kıçkırmak - turşumak
elçekmemek - tebelleş olma
elmacık sümüğü - elmacık kemiği
emin amanlık - emniyet - güvenlik
emsal - numune - örnek
engel - mani
envai çeşit - nevbenev
erik - kayısı
esans - ıtır
eskiden - evveller - geçmişte
eşinmek - eşelemek
etrafını alarak - çepçevre - çepeçevre
evvel - önce
eyvallah - hüdahafız
facialı - feci
fakat - ama - lakin
fark - ayrım
fayda - çıkar - yarar
fena - kötü - pis
fevri - hırslı
fıkra - latife
fırıldak - fırfıra - fırlangıç
fit - ödeşme - razılaşma
fukara - fakir
galat - hata
gamze etmek - kırıtmak
gayrikanuni - yasa dışı
geceleyin - gece vakti
geçimsiz - bedreftar - yola gitmeyen
geçmişte - eskiden
gelme - göçmen
gerçekten - yakinen
geri - arka
gezinti - seyran
gidiş - hal hareket
girişken - atak
gizli - saklı
göğermek - morarmak
gönlünü almak - gönlünü etmek
görümce - baldız
göstermelik - numune - örnek
gözde - aziz
gözü kapalı - gözübağlı - kör körane
gurur - kibir
güçlü - kuvvetli
gülle - kurşun - mermi
günahkâr - fail - sanık
gürültü - şamata
güvenme - güven
güzide - seçkin - seçme
haberleşme - muhabere
hahiş - rica
hakikaten - doğrudan
hal hareket - gidiş
haletiruhiye - ahvaliruhiye
ham - olmamış
han - karvansaray
hapsetmek - tutuklamak
harek - sedye
harislik - hırs
hasım - düşman - rakip
hasta bakıcı - tıp bacısı - tıp kardeşi
hatip - natık
havadis - haber
hayal - düş
hayli - birçok
hekim hakkı - vizite
henüz - hâlâ
hezeyan - sayıklama - sersemleme
hikâye - öykü
hint kozu - Hindistan cevizi
his - duygu - duyu
hıyar - salatalık
homurtu - mırıltı
hoşgörü - dözüm
huriş - katık
huylanmak - şeklenmek - şüphelenmek
hükümdar - padişah
hüsran - zarar - ziyan
iclas - celse - içtima - meclis - oturum
içermek - ihtiva etmek
içtima - iclas - toplantı
idari - inzibati
ifrat - aşırı
ihanet - hıyanet
ihtilaf - uyuşmazlık
ihtiyat etmek - sakınmak
ikna - inandırma - kandırma
ilan - bildiriş - duyuru
ilgeç - edat
ilim - bilim
ilkin - evvela
iltihap - apse
imha - kökünü kesme
in - kümes
incitmek - acıtmak - rencide etmek
inkişaf etmek - kalkınmak
ip ucu - delil - kelepin ucu
ırgalanmak - yalpalamak
irsiyet - kalıtım - veraset
iskân - yerleştirme
ıslık - fışkırık
istihlakçı - tüketici
istirahat - tatil
işare - ima - telmih
işkembe - içalat
işten kaçmak - kaytarmak
itibarsız - kalleş - kaypak
ıtır - koku
iyi - yakşı
izin - müsaade - ruhsat
jeolog - yer bilimci
0 oy
26 Haziran 2016 misafir cevapladı
kaba - abullabut
kabiliyet - dirayet - kapasite - yetenek
kaçıncı - niçenci
kadın - hatun
kâğıt torba - kese kâğıdı
kak - pestil
kalite - keyfiyet - nitelik
kama - hançer
kanaatlendirici - tatminkâr
kanıt - delil
kapalı - örtülü
kaplan - pelenk
kara pazar - karaborsa
karakter - ıra - mizaç
kardeş - birader
karıştırmak - harmanlamak - karmak
karşılaştırma - kıyas
kas - adele
kasvet - gam - hüzün - keder
katı - berk
katlanmak - dözmek
kavun - yemiş
kayık - sandal
kaynakça - kaynaklar - kitabiyat
kazara - gözlenilmeden - tesadüfen
kekeme - peltek
kement - urgan
kent - şehir
kerhen - gönülsüz
kesinlikle - keskinlikle - mutlak
kevgir - sarkaç
kifayetlenmek - yetinmek
kimi - bazı
kıpırdamak - kımıldamak
kırak - kıyı
kırmak - sındırmak
kısmak - azaltmak
kitabiyat - kaynakça
kıyı - kenar - sahil
kızılca - kızamık
kof - içi boş - mazmunsuz
kolye - boyunbağı
komut vermek - emir vermek
kontrat - bağlaşma - mukavele
konuşmak - danışmak
korna çalmak - sinyal vermek
koşulma - iltihak
kovuşturma - istintak
kök - havuç - nesep - şişman
kömek etmek - desteklemek
köşk - kulübe
kredi - itibar
kuldurbaşı - elebaşı
kuraştırma - kurgu
kurul - heyet
kuşatan - sapan
kutsal - mukaddes
küçük bacı - kardeş
külah - kalpak - papak
küpe - sırga
kütle - cemaat
lağvetmek - feshetmek - ilga
lala - daye
leçek - başörtüsü
levber - çapa
lisans belgesi - diploma - şahadetname
lüle - namlu
maden - metal - mineral
mahariç - gider
mahluk - yaratık
mahsullü - velut
mala - macun
manalı - manidar
maral - ren geyiği
maslahatçı - danışman
matrak - gülünç
mazmunsuz - kof
medahil - gelir
mekir - hile
memnu - kadağan - yasak
menzil - daire - konut
merhametsiz - acımasız
mesai - emek - iş
mesul - sorumlu
meşhur etmek - lanse etmek
mevcut - var
meyil - eğilim
mıhça - üvendire
milletvekili - mebus
mırıldanmak - homurdanmak
miyavıldamak - miyavlamak
montaj - kurgu
muallim - öğretmen
muhakeme etmek - yargılamak
muhbir - jurnalci
muhtelif - türlü
mukallit - taklitçi
musahabe - mülakat
mutlu - hoşbaht
muzaheret - kömek - yardım
mücre - mahfaza
müfettiş - denetçi
müjde - muştu
münasebet - ilişki
müracaat - başvuru - hitap
müsademe - vuruşma
müstemlekecilik - inhisar
mütecaviz - tecavüzkâr
nadan - cahil
nakış - dantel - desen - motif
namlu - lüle
naşı - toy
nazik yürekli - alıngan - gözü sulu
neciplik - asalet - efendilik
nem - ıslak - rutubet
nesir - düzyazı
neticelenmek - sonuçlanmak
nida - ünlem
nitelik - kalite
numune - örnek
o hâlde - demek ki
oğurlamak - çalmak
olanak - imkan
olgun - değmiş - kâmil - yetişmiş
oluşmak - teşekkül etmek
oran - nispet - orantı - tenasüp
ortam - vasat
oturaklı - ağır - sabit
oyalamak - gözletmek - kılıklamak - uzatmak
oyuk - kovuk
ödeşme - fit
öğe - unsur
ökçe - taban
ön söz - mukaddime
öneri - teklif
örnek - misal - numune
ötürü - dolayı
özdeş - bir cür - okşar
özerk - muhtar - muhtariyetlik
özne - müptedi
paket - bağlama
pansuman - sargı - sarık
parasız - bedava
pataklamak - döyeçlemek
payize kalmak - ikmale kalmak
pekiştirme - şiddetlendirme
peruk - suni saç
peşkeş çekmek - peşkeş etmek
piknik - seyir
pirinç - düğü
piyade - yaya - yayan
proje - layiha
radde - derece
rakip - hasım
rastgele - tesadüfen
reddol - defol
rencide etmek - incitmek
rey vermek - oy vermek - ses vermek
riya - ikiyüzlülük
rulo - tomar
sabık - evvelki - kabakki
sadır - başkan
sağlam - dinç - gürbüz - zinde
sahil - kıyı - kumsal
sakar - nakolay
saklamak - alıkoymak
salı - çarşamba akşamı
salt - tek - yalnız
sancak - toplu iğne
sapan - kuşatan
sarık - pansuman
sathi - üstünkörü
savurgan - bedharç
sayman - muhasip
seçkin - güzide
sehven - yanlışlıkla
sembol - remiz
sepmek - serpmek
seri - süratli
ses - oy - rey - yaygara
sevimli - babacan - yavuklu
sıçan - fare
sıkılmak - bunalmak
sındırmak - kırmak
sinirli - asabi
sırga - küpe
siyahe - bordro - liste
soğukkanlı - serin kanlı
somurtkan - karakabak
sonuçlanmak - bitmek - neticelenmek
soy - ırk
soytarı - telhek
söykemek - dayamak - yaslamak
sözcük - kelime
subay - zabit
suni - yapay - yapma
sükse - hodpesentlik
süprüntü - zirzibil
sürücülük vesikası - ehliyet
şahadet parmağı - işaret parmağı
şahsiyet - hüviyet
şalvar - pantolon
şapalak - şamar - tokat
şaşmak - şaşalamak - bocalamak
şekerleme - mürgüleme - uyuklama
şenlik - cümbüş - şölen
şiddetlendirme - pekiştirme
şimdi - halen
şişman - kök - şişko
şube - kol
şüphelenmek - huylanmak - işkillenmek - kuşkulanmak - pirelenmek
tabiat - doğa - haslet - yaradılış
tacir - iş adamı
tahlil etmek - çözümlemek
tahteşşuur - şuuraltı
taklitçi - mukallit
talancı - çapulcu
tamam - bütün - oldu - peki
tane - adet
tanıştırmak - tanış etmek
taraftar olmak - tutmak
tartaklamak - dövmek - eziştirmek
tasfiye - temizleme
tatbik etmek - uygulamak
taviz - ödün
tazyik - basınç - baskı
tecavüz - saldırı
tedirgin - narahat
tehlikeli - netameli
teklif - öneri
telakki - görüş
telefon - alısün
temas etmek - değinmek
temelli - daimî
ten - cilt - deri
tenkitçi - münekkit
terbiye vermek - eğitmek
ters - aksi - hırçın
tesis - kuruluş
teşkil etmek - örgütlemek
tez - çabuk - yarım yamalak
tıkız - berk - muhkem
tırpan - kerenti
tokmak - kapı zengi
topal - aksak
toplu - yığın
torun - neve
tren - katar - şimendifer
turfanda - faraş
tutma - kesinti
tuvalet - hela - wc
tür - cins - nev - tarz
uçarı - bozgun
ulaşım - alaka - rabıta
umut - ümit
usanç - sıkıntı - üzüntü
uşak - hizmetçi - kullukçu - nöker
uyarı - ikaz
uygarlık - medeniyet
uyuklama - şekerleme
uzak - ırak
ücret - müzd
ülkü - ideal
ünlü - sait
üstelik - caba
üye - aza
vakar - temkinlilik
varlıklı - zengin
vatandaş - tebaa - uyruk - yurttaş
vebal - günah
velinimet - hami - havadar - halaskâr
vesile - bahane - sebep
viraj - dönemeç
vizite - hekim hakkı
vurmak - güllelemek - öldürmek
yabancı - haricî
yahut - veya
yakışmak - yaraşmak
yaldız - zer - zerli
yamak - kömekçi - nöker - yardımcı
yanılgı - sehiv - yanlış
yansımak - aksetmek
yapmak - düzeltmek
yararsız - eğreti
yargı - hüküm - karar
yas - matem
yaşam - hayat - ömür
yatmak - uyumak
yayınevi - neşriyat
yazın - edebiyat
yel - rüzgar
yenik - mağlup
yerleştirme - iskân
yetinmek - kani olmak - kifayetlenmek
yığışmak - üşüşmek
yine - gene - tekrar
yok etmek - kavurmak
yolagitmez - huysuz
yozlaşmak - bozulmak
yöre - etraf
yurttaş - vatandaş
yüksekokul - ali mektep
yürümek - hareket etmek
yüzsüz - vicdansız
zahiren - şeklen
zampara - avratbaz
zarar - hasar - hüsran - zayiat - ziyan
zaten - doğrusu - esasen
zeng sesi - zil
zevk - beğeni
zindan - örs
zırlamak - zırıldamak
ziyalı - aydın - münevver
zül - alçaklık

İlgili sorular

2 cevap 47 gösterim
1 cevap 3,464 gösterim
1 cevap 13 gösterim
2 Ocak Mustafa sordu
1 cevap 65 gösterim
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
24 Çevrimiçi
0 Üye ve 24 Ziyaretçi

10,774 soru

20,130 cevap

0 yorum

2,876 üye

...