Bakteri isimleri nelerdir?

72 gösterim
13 Mart 2012 misafir sordu
14 Mart 2012 düzenledi

1 cevap

0 oy
17 Kasım 2012 My sassy girl cevapladı
Bakteri Nedir, Virüs Bakteri, Bakteri Türleri

Bakterileri, bulunduğu konakçı sağlığındaki rolü bakımından; yararlı, zararlı ve fırsatçı bakteriler olarak sınıflandırmak mümkündür Hatta yararlı bakteriler tür ve sayı ola*rak zararlı ve fırsatçılardan yüzlerce kere fazladır İnsan ve hayvanların deri, mukoza ve sindirim sistemi florasın teşkil eden bakterilerin çoğunluğu yararlı ve fırsatçı tür*lerden oluşur Bu tip flora bakteriler olmasa, canlıların besinleri sindirebilmesi müm*kün olmazdı Ayrıca çevredeki patojen (zararlı) ve fırsatçı mikroorganizmalar (bakteri*ler, mayalar ve mantarlar) vücuda her girişlerinde enfeksiyonlara ve canlının ölmesine yol açardı Flora bakterilerinin birbirlerine karşı bir denge içerisinde olmalarında herbirinin sentezlediği metabolizma artığı bakteriosinlerinin ve enzimlerinin önemli katkısı vardır

Bakteriler, hücrelerinin şekli ve büyüklükleri bakımından çok farklılık göstermelerine rağmen, virüslerden yaklaşık olarak 50-100 kat daha iridirler Işık mikroskobu (900-1000 kat büyütme) ile kolaylıkla görülebilirler ve hücre formları ön ayırımlarında önemli bir kriter olarak kullanılır Bakteri hücreleri, prokaryotik hücre yapısındadırlar

Mikrobiyolojide toplum sağlığı açısından en yaygın rastlananı ve önemli olanları bak*terilerdir Bakteriyel enfeksiyonların teşhisi için etkenlerinin laboratuvar ortamların*da viruslardan ve protozoonlardan daha ucuz, daha kısa zamanda ve daha kolay üretilebilmeleri ve tedavilerinde kullanılan antibakteriyel ilaçlarla hastaya verilmeden evvel in vitro olarak test edilme olanakları olması, tüm klinik mikrobiyologların bu mikroorganizmalar üzerinde daha fazla durmasına sebep olmaktadır

Bakteriler, mikroskobik morfolojilerine göre; 3′e ayrılırlar

1- Yuvarlak şekilli bakteriler, Yuvarlak Bakteriler; Bunlara kok “coccus”lar denilir Taze üretilmiş kültürler*de, ortalama 08-10 mcm çapında yuvarlak bakteriler olup, sıvı besiyerlerinden yapı*lan mikroskobik muayenelerde, “üzüm salkımı”, “teşbih dizilişli”, “ikili kahve çekirde*ği”, “küp”, vs şekillerde görülürler

Örneğin Staphylococcus, Streptococcus, Micrococcus, Peptococcus, Peptoslreptococcus, Neisseria, Sarcinia, Gafkya, cinsi bakteriler

2- Çubuk /Çomak şekilli bakteriler, Çubuk Bakteriler; Bunlara basiller denilir Boyutları (en ve boyları) oldukça farklılık gösterirler Bakteri cinslerinin büyük çoğunluğu bu şekillerde görülür Bazıları küçük basiller (en 05 mcm x boy 15 mcm) halinde iken bazıları (07 mcm x 5-10 mcm) daha uzun olabilmektedir Kimi durumlarda bölünen hücreler birbirlerin*den ayrılamazlar ve çok daha uzun görülebilirler

Örneğin, Bacillus, Clostridium, Corynebacterium, Listeria, Branhamella, Mycobacte-rium, Actinomyces, Actinobacillus, Lactobacillus, Fusobacterium, Flavobacterium, Bacteroides, Porphyromonas, Providencia, Veillonella, Propionibacterium, Pseudomo-nas, Pasteurella, Shigella, Kingella, Francisella, Brucella, Yersinia, Legionella, Haemophilus, Mycoplasma, Ureoplasma, Vibrio, Acinetobacter, Campylobacter, Salmonella, Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, vb cinsi bakteriler

3- Spiral şekilli bakteriler, Spiral Bakteri;Aksial filamentli spiral şekilli bakteriler, kendi eksenleri et*rafında helezonik kıvrımlar bulunan, mikroskopta burgu veya yay şeklinde görülürler Sporsuzdurlar Gram boyanma özellikleri zayıf olmakla birlikte negatiftirler

Gram boyama tekniği ile boyanma özelliklerine göre, Gram negatif (pembe-kırmızı) ve Gram pozitif (mavi-mor) olarak ayrılırlar Fizyolojik özelliklerine göre; oksijene ih*tiyaçları dikkate alınarak, aerob bakteriler, anaerob bakteriler, mikroaerofil bakteriler ve fakültatif anaerob bakteriler olarak sınıflandırılırlar DNA kompozisyonlarına göre ise, bakteri DNA’smdaki Guanin + Sitozin (G+C) miktarına göre ayırıma gidilir

İnsanlarda doku grubu nasıl ki her kişiye özgü (tek yumurta ikizleri hariç) olarak fark*lı ise aynı hücreden çoğaldığı ve kardeş bakteri hücreleri bir tür olarak isimlendirilir (Örneğin Streptococcus mutans) Bir tür içerisindeki mikroorganizmaların ortak ve diğer tür ve cinslerden farklı hücre yüzey yapılarına ve genetik olarak değişik DNA dizili*şine sahip oldukları bilinmektedir Bu özelliklerinden yararlanılarak laboratuvarlarda üretilmiş fakat diğerlerinden ayrımı için zaman alan bakterilerin ve virüslerın kısa yol*dan teşhislerinde serolojik (antiserum + mikroorganizma) ve moleküler mikrobiyolo*jik (Polimeraz Zincir Reaksiyonu-PCR, hasta dokuda veya üremiş kültürde sadece o türe ve*ya cinse has/özgü polinükleotid/gen parçacıklarının varlığının araştırılması) teşhis yolla*rından da yararlanılır Farklı genetik yapıdaki bakterilerin kimi proteinleri ve karbon*hidratları parçalayarak (biyokimyasal özellikleri) üremelerinde kullanabilmeleri de farklı olacaktır Üretilen mikroorganizmalar, (bakteri maya ve mantarlar) mikroskobik morfolojileri, bazı fizyolojik ve kültürel özellikleri incelendikten sonra bazı biyokim*yasal testlere tabi tutularak hangi cins ve/veya tür oldukları ayırt edilmeye çalışılır Bu teşhiste mikrobiyolog, her türlü özellikten faydalanarak bir dedektif gibi hastalıkta et*ken olan mikroorganizmayı identifiye etmeye çalışır.

İlgili sorular

2 cevap 34 gösterim
30 Aralık 2012 misafir sordu
2 cevap 30 gösterim
4 Ocak 2013 misafir sordu
2 cevap 29 gösterim
1 cevap 23 gösterim
15 Eylül 2012 misafir sordu
Okula Destek'e hoş geldiniz!

Sorun, cevaplayın ve okul eğitiminize destek olan soru-cevap platformumuzu geliştirin.

Teşekkürler!
14 Çevrimiçi
0 Üye ve 14 Ziyaretçi

10,774 soru

20,130 cevap

0 yorum

2,876 üye

...